NEF                           BF Krefeld

NEF                          BMW AG

NEF JUH                Stuttgart

NEF                            BRK